Tatra 613

Osobní automobil Tatra 613 - výrobek výborné jakosti
Tatrovák 16/1979


První v kvalitě

V květnu 1977 zasedala hodnotitelská komise při státní zkušebně, aby poprvé zhodnotila jakost osobního automobilu T 613 podle zákjona č. 30/68 Sb. Navrhla státní zkušebně zařadit do II. stupně jakosti a tato návrh schválila. Hlavním důvodem, proč vozu T613 nebyl udělen I. stupeň jakosti, bylo uvedeno, že nemohlo být provedeno srovnání se špičkovým zahraničním výrobkem.

Toto rozhodnutí nedalo těm, "kteří do toho dělají", pokoj. Na voze byly urychleně dělány další úpravy ke zvýšení jeho jakosti. Motor byl rekonstruován, tím se snížila spotřeba paliva o cca 20 procent proti minulému hodnocení, snížily se škodlivé exhalace. Dovážené brzdy Girling byly nahrazeny tuzemskými, vyráběnými v AB Jablonec, které mají vynikající vlastnosti. Kromě toho byla v sériové výrobě realizována další opatření ke zvýšení celkové jakosti vozu.

V prosinci 1977 převzala oborová zkušebna ČAZ k provedení srovnávacích zkušek vozidel zahraniční a československé výroby vůz Renault 30TS, v lednu vůz ROVER 3500 za stejným účelem. Tím byly k dispozici zahraniční vzorky a státní zkušebna rozhodla využít současné výsledky zkoušek obou těchto vozidel pro nové povinné hodnocení automobilu T 613, o které náš národní podnik požádal.

Mezitím, co probíhaly úvodní testy, statické zkušky a záběh obou zahraničních vozů, odebrali pracovníci státní zkušebny v Příboře 29. března 1978 jeden vůz T 613 k funkčnímu testu a další vůz k dlouhodobé zkoušce, která měla být absolvována společně s oběma zahraničními vzorky, za stejných podmínek, ve třísměnném provozu.

Během úvodní kontroly a statické zkoušky bylo u všech vozů kontrolováno seřízení jednotlivých agregátů výrobcem, lícování hlavních dílů, kvalita a tloušťka vnějších i vnitřních nátěrů, stěrače a jejich funkce za vysokých rychlostí, těsnost karosérií, odpovídají-li vnější a vnitřní rozměry platným vyhláškám, posez na jednotlivých sedadlech a operační dosahy ovládacích elementů, výhled z vozidla ve všech směrech, hmotnost a tlaky náprav, únosnost pneumatik a huštění, průměr zatáčení, emise škodlivin, spotřeba paliva, zrychlení, rychlosti, brzdy, vnější a vnitřní hluk, elektrické zařízení a světelná výstroj, vnitřní bezpečnost a další uakatele předepsané vyhláškou FMD č. 90/75.

Při dlouhodobém provozu ujel vůz T 613 celkem 35 000 kilometrů, vůz Renault 30 TS 30 000 km, Rover 3500 bylo nutno po ujetí 8 000 km odstavit pro mezní opotřebení předních brzdových segmentů, za které nebyla náhrada. Po ujetí cca 450 km došlo u tohoto vozu také k havárii motoru, kterou bylo nutno odstranit v zahraničním servisu.

Po provedení těchto náročných zkoušek a testů porovnala státní zkušebna všechny tři typy vozů, zprávy předložila hodnotitelské komisi na zasedání ve dnech 24. a 25. května 1978 a tato po jejich prostudování a seznámení se zkoušenými vozy doporučila státní zkušebně udělit vozu T 613 I. stupeň jakosti.

Členové hodnotitelské komise si také prohlédli výrobní závod Tatra v Příboře. Kladně hodnotili čistotu a pořádek na pracovištích, dodržování technologické kázně, úroveň technologického vybavení závodu. Ověrili si také zajištění provozu vozů T 613 náhradními díly z úrovní značkových smluvních opraven.

Státní zkušebna rozhodnutím č. 01-Č 001 na základě tohoto hodnocení a ověření si jakosti použitého příslušenství zjistila, že vůz T 613 je výrobkem "výborné jakosti" a zařazuje jej do prnvího stupně jakosti. Nebude-li dříve změněno novým rozhodnutím, platí toto rozhodnutí do 31.3.1980.

Státní zkušebna v souladu s doporučením hodnotitelské komise odůvodňuje zařazení výroblů do I. stupě jakosti s platností do 31.3.1980 takto:

1. Výrobek splnit požadavky státní zkušebny pro zařazení do I. stupně jakosti.

2. Kladem výrobku jsou velmi dobré dynamické vlastnosti, vysoká účinnost brzd, dorá hospodárnost (nízká spotřeba paliva), splnění exhalačních limitů s rezervou, splnění mezinárodních předpisů EHK ve velmi širokém rozsahu (18 předpisů) a srovnatelnost dosažených parametrů s parametry srovnatelských automobilů zahraniční výroby.

Tak se stává vůz T 613 prvním automobilem v ČSSR, kterému bylo přiznáno tak vysoké ohodnocení. Je to výsledek dlouholeté usilovné práce konstruktérů a pracovníků zkušebny ve vývoji, technologů, výrobních dělníků a celého vedení závodu Příbor, pracovníků obchodního úseku, závodu Autoopraven a dalších tatrováků na všech stupních řízení, kteří se podílejí na vysoké technické úrovni a dokonalém zpracování automobilů T 613.

Nebylo lehké se k této úrovni dopracovat. Nebude lehké si ji také udržet. Vývoj ve světě jde nezadržitelně kupředu a pracovníci Úřadu pro normalizaci a měření spolu s pracovníky státní zkušebny jsou nekompromisní při kontrolách dodržování jakosti hodnoceného výrobku. Ověří-li si, že došlo k porušení technologické kázně ve výrobě a tím ke snížení jakosti vozu, že nejsou plněny náhradní díly nebo nepracují řádně poprodejní služby, dají návrh na odnění uděleného stupně jakosti a přeřazení výrobku do nižšího stupně.

Nelze proto usnout na vavřínech. Věříme však, že něco takového tatrovácká hrdost nepřipustí.

Josef Růžička, vedoucí OŘJ


Přidáno: 7.3.2010