Tatra 613

T613 - vizitka kvalitní práce závodu Tatra Příbor
Tatrovák 65/1977

Příborský závod Tatra se stal po dělbě výrobních programů v podniku finálním výrobcem osobního vozu. Dnes je již téměř celá T 613 zhotovována v Příboře. Ještě před rokem se zdály problémy spojené se zahájením sériové výroby nového vozu téměř neřešitelné. Práce se jim však dnes daří. Kolektiv závodu nejen plní plán výroby a komplexní socialistické racionalizace, ale podařilo se vyřešit celou řadu náročných technických problémů. Na dnešní straně si můžete přečíst o náročném přístupu a odpovědné práci celého kolektivu, z něhož je víc než polovina žen.

NEJEN NAVRHNOUT, ALE PROMYSLET A REALIZOVAT!

PADLA VĚČNÁ TECHNOLOGIE

V březnu minulého roku byl v závodě Příbor zaregistrován zlepšovací návrh, který se zabýval dvěma technologiemi povrchové úpravy osobního vozu lakováním.

Prováděné zkoušky již počátkem června 1976 jasně ukázaly směr dalších realizačních prací, neboť bylo zapotřebí provést celou řadu rekonstrukcí a úprav stávajícího technologického zařízení. První velká změna byla provedena na stříkacím boxu v závodě karosářsko-montážním, která měla snížit množství vznikajícího plachu na karosérii v minimální míře. Celá tato akce byla zajištěna během celozávodní dovolené minulého roku, takže již počátkem srpna bylo v této kabině zahájeno stříkání.

To byl vlastně začátek práce - dosáhnout konečného stavu - zavedení nízkovypalovacích syntetických emailů nahradit dosavadní nitroemail. Všechny hrubé nedostatky byly běhen tří měsíců postupně odstraňovány, neboť používané nitrokombinační emaily dovolovaly ještě některé vyskytující se nedostatky opravovat.

V posledním týdnu prosince 1976 došlo k závěrečnému kolu, kde bez ohledu na čas byly provedeny poslední zásahy. 30. prosince, před zahájením sněny, byly připraveny pro montáž dvě karosérie v červené barvě.

Tímto momentem bylo vlastně rozhodnuto: žádná jiná možnost není, než dořešit celou organizaci výroby.

3. leden 1977 je možno označit za den "syntetiky" v kalovně osobních vozů.

Pro vlastní realizaci zavedení do konečného dořešení stříkání syntetickými emaily byla ustavena v závodě Příbor kompletní racionalizační brigáda, složená z devíti členů z různých útvarů. Pravidelně každých 14 dnů byla svolána pracovní porada, na které se hodnotilo plnění úkolů k daným termínům a ukládaly se nové. Touto systematickou prací a odpovědným přístupem všech členů KRB, kteří na úkol svého osobního volna ve dne i v noci, o sobotách i nedělích, prováděli zkoušky, bylo dosaženo požadované kvality nástřiku novou technologií.

Pro úspěšný náběh technologie stříkání syntetickými emaily bylo zapotřebí například přepracovat stříkací box z podtlakového systému na přetlakový, navrhnout dokonalejší skladbu filtračního systému přiváděného vzduchu ke stříkací pistoli, zdokonalit filtraci stříkacího a sušícího boxu, určit správnou viskozitu, filtraci emailu a vyřešit podklad pro konečný nástřik.

Po odborné stránce je nutno vyzvednout obětavou práci soudruha Františka Seiberta, který svými znalostmi a zkušenostmi byl přínosem pro úspěšné řešení. Je nutné ocenit přístup pracovníků údržby závodu Příbor, pracovníků zásobování, pracovníků střediska 8475 a dalších.

V poslední době se projevují první výsledky. Celková úspora za rok představuje v realizaci částku 800 tisíc korun, z toho úspora jednicových mezd 206 tisíc korun. Kromě těchto úspor se výrazně zlepšilo pracovní prostředí ve výrobním středisku a podstatně snížila fyzická námaha lakýrníků - leštičů.

Tento případ je bohatou životní školou pro všechny zapojené pracovníky, kteří své načerpané zkušenosti mohou nyní aplikovat v další týmové práci. Musí si všichni uvědomit, že tento problém byl řešen i z toho pohledu, aby zkušenosti získané v rámci zkoušek, byly aplikovány v plném rozsahu. Je poučný i v tom, že dokazuje možnost i za našich poměrů dosáhnout špičkových výsledků.

Dnes je ukončena první část zamýšleného programu. Do budoucna máme představu o zavedení elektrostatického stříkání a sušení infrazářiči.

Konečný cíl vidíme v tom, aby na stávajícím zařízení a prostorách byla aplikována nejmodernější technologie, která bude tvořit základ připravované nové lakovny.

ING. LEO KELNAR
vedoucí TPV, závod PříborPřidáno: 22.12.2007